side-area-logo

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis, udzielana przez Centrum Energetyki Odnawialnej, to forma wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorstw, w szczególności tych działających w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji.

Celem tego wsparcia jest transfer korzyści ekonomicznych, które Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie uzyskała w ramach projektu „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”.

Wsparcie to jest realizowane głównie na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także podmiotów publicznych i niepublicznych realizujących projekty związane z efektywnym, ekologicznym pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii z OZE.

Pomoc de minimis jest formą pomocy publicznej i może przybrać formę bonifikaty na usługi i świadczenia oferowane przez Centrum, co może obejmować między innymi usługi badawczo-rozwojowe, szkoleniowo-konferencyjne, doradcze, a także dostęp do infrastruktury technicznej i nieruchomości.

Centrum Energetyki Odnawialnej jako Operator, jest odpowiedzialne za zarządzanie tym wsparciem, zapewniając równy dostęp do usług oraz monitorując zgodność udzielanej pomocy z obowiązującymi przepisami prawa. Pomoc jest udzielana na podstawie pisemnych wniosków przedsiębiorstw, które są oceniane i zatwierdzane przez operatora zgodnie z ustalonymi kryteriami i regulaminem.

Oto kilka kluczowych powodów, dla których warto skorzystać z tej formy wsparcia:

Obniżenie kosztów operacyjnych: Pomoc de minimis często przybiera formę bonifikat na usługi czy świadczenia, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty działalności.

Dostęp do nowoczesnej infrastruktury i technologii: Centrum Energetyki Odnawialnej umożliwia dostęp do zaawansowanej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz nowoczesnych technologii, które mogą być kosztowne w zakupie i utrzymaniu.

Wsparcie w innowacyjności i konkurencyjności: Poprzez wsparcie w rozwój innowacji i nowych technologii, przedsiębiorstwa mogą znacząco zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Elastyczność w realizacji projektów: Pomoc jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności każdego przedsiębiorstwa, co pozwala na elastyczne zarządzanie wsparciem w zależności od bieżących potrzeb i warunków rynkowych.

Promocja zrównoważonego rozwoju: Centrum wspiera projekty skoncentrowane na ekologicznym i efektywnym wykorzystaniu zasobów, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Pomoc de minimis jest okazją do rozwijania działalności gospodarczej przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka finansowego, co czyni tę formę wsparcia atrakcyjną dla przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.