Loading

Energia w JST

otwarta

edukacja

2-5 dni

 

dostępność usługi

rodzaj usługi

czas trwania

nabycie kompetencji w zakresie odnawialnych źródeł

zakres usługi

 1. PODSTAWY PRAWNE ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OZE:
  • pakiet klimatyczno – energetyczny.
  • ustawa o odnawialnych źródła energii.
 2. USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:
  • krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią,
  • zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
 3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ:
  • zagadnienia dotyczące rodzajów systemów, zasad działania, warunków podłączenia instalacji do sieci, warunków oddawania energii do sieci, efektywność kosztowa, finansowanie i ryzyko inwestycji, oddziaływanie inwestycji na środowisko, w zakresie następujących źródeł: ogniwa fotowoltaiczne, kolektory solarne, pompy ciepła, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, systemy oświetlenia, biogaz, biomasa (w tym informacje nt. rozwiązań technologicznych dot. systemów spalania i wychwytywania pyłów).
 4. BIOKOMPONENTY I BIOPALIWA:
  • rodzaje biokomponentów i biopaliw (w tym podział biopaliw – pierwsza, druga i trzecia generacja),
  • instalacje do produkcji biokomponentów,
  • instalacje do produkcji biopaliw.
 5. KOGENERACJA:
  • podstawy teoretyczne, definicja procesu,
  • rodzaje kogeneracji i procesy technologiczne.
 6. PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
  • krajowy System Elektroenergetyczny – elementy systemu,
  • budowa/rozbudowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia umożliwiających przyłączenie nowych jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 7. DZIAŁANIA Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (W BUDYNKACH ORAZ W ZAKRESIE MODERNIZACJI OŚWIETLENIA):
  • zakres możliwych działań,
  • potencjalne korzyści płynące z realizacji usprawnień,
  • efektywność kosztowa inwestycji,
  • oczekiwane efekty.
 8. AUDYTY ENERGETYCZNE I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:
  • zasady sporządzania i podstawy prawne audytów,
  • zakres audytów energetycznych i efektywności energetycznej,
  • podstawowe różnice między dokumentami,
  • weryfikacja poprawności sporządzenia audytów (walidacja audytów obligatoryjnie w formie warsztatów).
 9. BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE (PASYWNE):
  • uwarunkowania prawne,
  • rozwiązania architektoniczne oraz wymagania techniczne,
  • sezonowe zapotrzebowanie ciepła.
 10. FORMUŁA ESCO:
  • główne założenia realizacji projektów w formule ESCO (partnerstwo z podmiotem będącym dostawcą usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE),
  • korzyści z zastosowania formuły ESCO,
  • podstawy prawne,
  • wymagania dotyczące strony publicznej,
  • najczęściej spotykane modele realizacji inwestycji,
  • umowa o poprawę efektywności energetycznej.

program usługi

harmonogram usługi

termin 1: 09-13.01.2017

termin 2: 13-17.03.2017 oraz 20-24.03.2017

termin 3: 05-09.06.2017 oraz 12-16.06.2017

 • istnieje możliwość ustalenie terminów indywidualnie.

grupa docelowa

JST

prowadzący

ewaluacja usługi

dodatkowe informacje

 

Uwaga! Możliwość skorzystania z pomocy de minimis. Sprawdź szczegóły.

POWRÓT