Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/Robalus/domains/centrumenergetyki.com.pl/public_html/wp/wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488
Loading

Pomoc de minimis

CEO

Zgodnie z interpretacją Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „POMOC DE MINIMIS to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Z założenia jest to wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad traktatowych (tzw. progu odczuwalności). Krótko mówiąc nie zakłóca konkurencji na rynku.

Wg Komisji Europejskiej nie wszystkie dotacje mają odczuwalne następstwa w zakresie handlu i konkurencji między państwami członkowskimi. Dotyczy to zwłaszcza drobnych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw dlatego Komisja stosuje zasadę o drobnych wielkościach – o wartości progowej nie przekraczającej 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro.

Pomoc ta jest przeznaczona na pokrycie wydatków kwalifikowanych bezpośrednio związanych z:

– uruchomieniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły działalność gospodarczą i ją zakończyły

– zakupów usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy kapitałowej przez beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

– adaptacją budynków, pomieszczeń oraz miejsc pracy, w których odbywa się szkolenie, zakup lub leasing zwrotny lub finansowy sprzętów i systemów informatycznych niezbędnych do realizacji szkolenia, do wysokości 10% wartości wydatków kwalifikowanych projektu szkoleniowego.

Pomoc skierowana jest do wszystkich sektorów z wyłączeniem:

  • projektów faworyzujących towary produkcji krajowej na niekorzyść towarów importowanych,
  • działalności w sektorze drogowego transportu towarowego (zakup środków transportu),
  • działalności w sektorze węgla kamiennego,
  • przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • przedmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji KE oraz
  • podmiotom, które rozpoczęły projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kolejną grupą, która jest wyłączona dla de minimis to:

  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i przedsiębiorstwa działające w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE;
  • przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do TWE, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom produktów;
  • pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem (ilość produktów), siecią dystrybucji, bieżącymi wydatkami.

Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przestrzeganie obowiązków nałożonych na państwo członkowskie, które ma zapewnić, że nie będzie przekroczony próg dopuszczalnej pomocy oraz, jeżeli łączna kwota pomocy przekracza wymieniony pułap, do pomocy tej nie stosuje się ww rozporządzenia, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.
Zgodnie z art. 5 ust 1 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, do pomocy de minimis nie wlicza się pomocy publicznej udzielonej w ramach programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzację, zatwierdzonych przez KE zgodnie z art. 88 TWE, a także pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, a także pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.

Warto wiedzieć, że pomoc de minimis przewiduje osobne, szczególne zasady dla spółek cywilnych. W sytuacji, kiedy o de minimis we własnym imieniu występuje wspólnik spółki cywilnej, należy doliczyć pomoc udzieloną spółce cywilnej, w której wspólnik ma udziały, proporcjonalnie do wielkości jego udziałów w zyskach spółki. Jeżeli natomiast o pomoc taką występuje spółka (wspólnicy w imieniu spółki) należy zsumować pomoc de minimis udzieloną spółce z wszelką pomocą udzieloną bezpośrednio jej wspólnikom.

Pomoc de minimis może być również udzielana wraz z inną pomocą publiczną lub wsparciem ze środków WE w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia w przepisach prawa UE.”

 
Do pobrania: