Loading

Audyty, analizy możliwości zastosowania systemów fotowoltaicznych

Analiza możliwości zasilania elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej wraz z koncepcją energetyczną i projektem wstępnym instalacji.

zakres usługi

 1. Ocena potencjału lokalizacji pod kątem określenia:
  • uwarunkowań terenowych działki dla naziemnych instalacji fotowoltaicznych
   na podstawie dostępnych mapek i wizji lokalnej
  • możliwej do zainstalowania mocy źródła PV uwzględniając zamiary inwestora
  • możliwości uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej
  • technicznych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej
 2. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych podzielona na instalację PV i przyłączenia do sieci oraz prognoza bieżących kosztów eksploatacji farmy:
  • opracowanie wstępnego projektu instalacji fotowoltaicznej
  • koncepcja techniczno-ilościowa instalacji obejmująca dobór paneli, stelaży, inwerterów, zabezpieczeń, monitoringu i kabli na terenie farmy wraz z kosztorysem inwestorskim (z kosztami materiałów, montażu i ewentualnymi pracami niwelacji terenu)
  • koncepcja techniczno-ilościowa przyłącza obejmująca dobór stacji transformatorowej z układem pomiarowym, kabli i przyłącza do sieci
  • wycena bieżących kosztów eksploatacji farmy (konserwacja, naprawy, ubezpieczenie, ochrona, monitoring i inne).
 3. Prognoza rocznej produkcji energii planowanej farmy fotowoltaicznej na podstawie statystycznych danych meteorologicznych i sprawności zaprojektowanych komponentów farmy.
 4. Prognoza rocznych przychodów, obejmująca przychody z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii oraz z tytułu oszczędności poprzez zużycie wyprodukowanej energii na potrzeby własne.
 5. Analiza finansowa planowanej inwestycji:
  • określenie czasu zwrotu inwestycji
  • określenie rentowności
  • określenie rocznego Cash Flow (przepływu pieniężnego)
 6. Miesięczny bilans energetyczny oczyszczalni ścieków.

program usługi

 • wizyta wstępna: cele, potrzeby, oczekiwania, zakres, granice, skala czasowa, zobowiązania terminowe, planowany pomiar i kontrola
 • spotkanie rozpoczynające: celem spotkania jest zwięzłe przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji z wizyty wstępnej
 • zbieranie danych
 • praca w terenie
 • analiza
 • raport
 • spotkanie końcowe

harmonogram usługi

przedsiębiorstwa, JST

grupa docelowa

monitoring inwestycji

Analizy finansowe przewidziane w opracowaniu realizowane będą na podstawie aktualnych aktów prawnych w oparciu o statystyczne modele matematyczne uzysków energii z farm fotowoltaicznych dla lokalizacji.

POWRÓT

ewaluacja usługi

dodatkowe informacje