Loading

O nas

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, działającym przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Główne obszary funkcjonowania CEO skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracjii trigeneracji energii.

Centrum w swoich działaniach dowodzi, że istnieje związek pomiędzy inwestowaniem w R&D a wzrostem produktywności firmy. Dobrze przemyślane i sprawnie zarządzane R&D zawsze kieruje biznes do przodu, niezależnie od tego, czy jest to dopiero rozkręcający się start-up, czy obecna na rynku firma. Dlatego, wspólnie z partnerami, wykorzystuje każdą możliwość do pozyskania środków na innowację.

We współpracy z Przedsiębiorcą dominują usługi z zakresu realizacji projektów badawczych (projekty dla firm, instytucji oraz JST), audyty, analizy, badania energetyczne oraz technologiczne. Ponadto Ośrodek zapewnia doradztwo formalno-prawne, techniczne oraz wdrożeniowe. Większość Przedsiębiorców, po skorzystaniu z usług oferowanych przez ośrodek, pozostaje we współpracy z parkiem na lata.

Niestandardowe podejście, wychodzenie poza schematy, otwarty umysł, łączenie różnych branż, interdyscyplinarność, owocuje rozwiązaniami, które znajdują swoje miejsce i klientów u partnerów ze świata przemysłu i nie tylko. Laboratoria badawcze CEO są często zewnętrznymi działami badawczymi na lokalnych przedsiębiorców oraz „polem testowym” dla firm o zasięgu międzynarodowym. Testowane urządzenia, łączone hybrydowo i nieszablonowo stają się źródłem inspiracji i zaczątkiem innowacji w branżach nie tylko związanych z energetyką odnawialną.

Efekt takiego podejścia to wdrażanie nowych produktów opracowanych przez CEO w lubuskich przedsiębiorstwach. Zarówno w obszarze przedsiębiorstw jak i rozszerzaniu ich oferty.

Centrum Energetyki Odnawialnej jest naukowym partnerem dla ponad 60 firm w projekcie „Bon na innowacje”. Projekt zakłada koncepcję, wytworzenie i komercjalizację innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi.  Wspólnie z przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie wypracowało ponad 40 technologii. Rozwiązania dotyczyły m.in. systemów wykorzystania energii z paneli fotowoltaicznych, nowych układów wentylacji i wykorzystania pomp ciepła, czy systemów skojarzonych źródeł energii

Popularyzując mechanizmy współpracy nauki z biznesem, biorąc aktywny udział w rozwoju i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań oraz usług Centrum stało się miejscem tworzenia nowych technologii. Głównym efektem prac wykonywanych przez CEO jest przyznanie praw ochronnych na wynalazki opracowane na zlecenie przedsiębiorców.

Centrum Energetyki Odnawialnej z sukcesem komercjalizuje również własne rozwiania opracowane w przedsiębiorstwie a komercjalizowane na rynku poprzez sprzedaż praw dla swoich klientów.

CEO aktywnie również współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, a także z czołowymi organizacjami otoczenia biznesu, takimi jak Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa.

Nasza współpraca z Urzędem Marszałkowskim otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów i inicjatyw, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu, a także do promowania innowacji w dziedzinie OZE. Dzięki bliskim relacjom z lokalnymi przedsiębiorcami oraz instytucjami wspierającymi biznes, jesteśmy w stanie skutecznie działać na rzecz rozwoju ekonomicznego i społecznego Województwa Lubuskiego.

Wspólne zaangażowanie w działania ma na celu tworzenie sprzyjającego klimatu dla biznesu, a także promocję odpowiedzialnego i zrównoważonego podejścia do gospodarki.

Dzięki tej współpracy, Centrum Energetyki Odnawialnej ma możliwość odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu przyszłości regionu, a także przyczynia się do budowania silnej i innowacyjnej gospodarki opartej na zasobach odnawialnych.

Projekt UE

Projekt „Hala Laboratoryjna Energooszczędna-ekologiczna dla Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii” był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowity koszt wyniósł ponad 15 mln zł. Unia dofinansowała 85% tej kwoty, reszta dopłaciło Ministerstwo Nauki. Inwestycja polegała na budowie i wyposażeniu energooszczędnego budynku laboratorium energetyki odnawialnej.

Wyposażenie

Wszystkie odnawialne źródła energii (elektryczne i cieplne) połączone są w wieloźródłowy system pozwalający na optymalizację zasilania, z uwagi na kryterium efektywności ekonomicznej. Oprzyrządowanie laboratorium pozwala na równoległą pracę różnych źródeł energii odnawialnej i określenie ich parametrów pracy w warunkach geograficznych i klimatycznych województwa lubuskiego. Multiźródłowy, i nie tylko, system jest systemem otwartym, co umożliwia w przyszłości dołączanie kolejnych urządzeń. Całość instalacji sterowana jest za pomocą, kontrolera GE Intelligent Platforms z rodziny PACSystems RX3i, pracującego w systemie HotStandby Redundancy. Redundancja zapewniona jest na poziomach jednostek nadrzędnych (procesorów, kaset bazowych, zasilaczy, modułów komunikacyjnych) łączy sterujących i synchronizacji oraz sieci Ethernet.

W celu stałego monitoringu sterowania i badania, źródła energii są wyposażone w czujniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Całość tworzy system pomiarowy pozwalający na badanie oraz ocenę parametrów zastosowanych urządzeń. Zarówno system automatyki, jak i system pomiarowy zintegrowany jest za pomocą nadrzędnego systemu BMS. Platforma Systemowa Wonderware. Z jej poziomu możliwe jest zarządzanie całym obiektem.

Nasz zespół

Radosław Grech, CEO
Prezes Zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. Ekspert, autor wielu ekspertyz, opracowań i opinii o innowacyjności dotyczących odnawialnych źródeł energii i systemów pomiarowych. Projektant technologii m.in. kilkudziesięciu projektów instalacji fotowoltaicznych i hybrydowych systemów z wykorzystaniem OZE, Kierownik projektu budowy Centrum Energetyki Odnawialnej przy Wydziale Zamiejscowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wynalazca – opracował kilkanaście produktów z zakresu technologii OZE.
Michał Rzepecki, Kierownik Działu Consultingu i Analiz
Forma współpracy: Umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: 1 rok 5 miesięcy (od 01.01.2022)
Rola i zadania:

 1. Realizacja usług consultingowych na rzecz klientów.
 2. Sporządzanie dokumentów o charakterystyce audytowej, projektowej, planistycznej.
 3. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarach energetyki i ochrony środowiska.

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie roli i zadań przypisanych/ (5 lat)
Świadczenie usług doradczych w zakresie funduszy UE (opracowywanie wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności, biznes planów).

Przykłady przeprowadzonych projektów:
W zakres środków pozyskanych we współpracy z klientami wchodzą m. in.:

 • środki na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych (7 projektów o łącznej mocy ok. 6,65 MW i wartości ok. 33,2 mln zł),
 • środki krajowe NFOŚiGW (dwa projekty o łącznej wartości ok. 2,8 mln zł, w tym jeden dotyczący odnawialnych źródeł energii),
 • środki na dofinansowanie projektów B+R (5 projektów o łącznej wartości ok. 23,5 mln zł),
 • środki na dofinansowanie projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw (8 projektów o łącznej wartości ok. 54,5 mln zł),
 • bony na innowacje (70 bonów o łącznej wartości ok. 12 mln zł),
 • środki na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych (9 projektów o łącznej wartości ok. 36,3 mln zł),
 • inne projekty inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego (27 projektów o łącznej wartości ok. 362,3 mln zł),
 • pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych w postaci opracowania biznes planów lub prognoz finansowych spółki (10 projektów, w tym 6 dotyczących odnawialnych źródeł energii).
Marta Auguścik-Lipka, Manager ds. Rozwoju
Forma współpracy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: od 01.11.2019
Rola i zadania:
Reprezentowanie Spółki, koordynacja prac zespołów projektowych wewnątrz organizacji w ramach wyznaczonych obowiązków oraz do współpracy z klientami i jednostkami zewnętrznymi:

 1. Obsługa administracyjna realizowanych projektów.
 2. Koordynacja pracy zespołów projektowych.
 3. Sporządzanie raportów okresowych z realizacji projektów.
 4. Uczestniczenie w spotkaniach koordynujących.
 5. Prowadzenie korespondencji z IOB w zakresie realizowanych projektów.
 6. Inicjowanie spotkań w zakresie promocji Spółki
 7. Monitoring rynku i konkurencji.
 8. Przygotowanie, podpisywanie i prezentacja ofert handlowych.
 9. Transfer pomocy de minimis.
 10. Raportowanie i analizowanie wyników pracy.
 11. Udział i prowadzenie konferencji branżowych.
 12. Organizacja konferencji / szkoleń branżowych.
 13. Sporządzanie dokumentów o charakterystyce audytowej, projektowej, planistycznej.
 14. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarach energetyki i ochrony środowiska.
 15. Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów.
 16. Raportowanie realizowanych projektów.
 17. Uczestnictwo w realizowaniu polityki środowiskowej Spółki.
 18. Prowadzenie szkoleń w zakresie energetyki i środowiska dla grup zorganizowanych.
 19. Udział w szkoleniach branżowych.
 20. Monitoring przepisów prawa w zakresie energetyki i środowiska.
 21. Obsługa korespondencji z kontrahentami w obszarze realizacji projektu.
 22. Reprezentowanie Spółki na zewnątrz w zakresie realizowanych projektów.
 23. Uczestniczenie w spotkaniach koordynujących.
 24. Wdrażanie usług w zakresie energetyki.

Przykłady przeprowadzonych projektów:

 1. Opracowanie koncepcji serwisowania instalacji OZE na odległość z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości
 2. Opracowanie technologii recyklingu wycofywanych z rynku paneli fotowoltaicznych na podstawie infrastrukturę betoniarni
 3. Produkcja plastikowych (produkowanych z odpadów plastikowych) konstrukcji pod panele PV
 4. Opracowanie innowacyjnego systemu kontroli temperaturowej osób
 5. Budowa prototypu BIKE-PORTU kompatybilnego z systemem SMART CITY
 6. Prototyp geokopuły z regulowanym środowiskiem termiczno-akustyczno-świetlno-wilgotnościowym
 7. Łazik dla monitoringu stanu jakości warunków pod farmami fotowoltaicznymi dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania elektrowni
 8. Usługi Niezależnego Doradcy Technicznego na potrzeby BOŚ S.A. dla inwestycji dot. budowy farmy PV o mocy 11,68 MW
 9. Produkcja granulatu z materiałów plastikowych (recykling)
 10. Prototypowy system dwustronnych ekranów dźwiękochłonnych z wykorzystaniem elementów fotowoltaicznych
 11. Budowa prototypowego autonomicznego energetycznie systemu monitoringu
 12. opracowanie koncepcji wykorzystania DRONA do zdjęć termowizyjnych sieci energetycznych tj. elektrycznych i cieplnych
 13. Opracowanie technologii produkcji nawozu bazującego na pyłach PM 2,5 oraz PM 10 wychwyconych w procesie produkcji energii elektrycznej i lub cieplnej w elektrowniach i ciepłowniach miejskich.
Kamil Mania, Inżynier Energetyki
Forma współpracy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: 4 lata
Rola i zadania: Audyty energetyczne, świadectwa charakterystyki energetycznej, raporty produktywności, inspekcje dronowe, badania i rozwój, projekty, audyty efektywności energetycznej, audyty przedsiębiorstwa.
Przykłady przeprowadzonych projektów: Audyt przedsiębiorstwa ZWIK w Zielonej Górze, 13+ audytów energetycznych, udział w bonach na innowacje ZIPH, OPZL, PARP oraz Dolnośląskich, świadectwa charakterystyki energetycznej dla administracji publicznej.
Grzegorz Gabryelski, Specjalista Inżynierii Sanitarnej
Forma współpracy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO:od 01.11.2020 r.
Rola i zadania:

 • wykonywanie raportów technicznych i koncepcji instalacji fotowoltaicznych
 • wykonywanie kosztorysów instalacji fotowoltaicznych
 • wykonywanie kart Informacyjnych Przedsięwzięcia
 • wykonywanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych
 • opracowywanie wniosków o uzyskanie decyzji środowiskowych
 • opracowywanie wniosków o warunki zabudowy
 • opracowywanie wniosków o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej instalacji fotowoltaicznych
 • wykonywanie odbiorów instalacji fotowoltaicznych
 • opracowywanie projektów instalacji fotowoltaicznych

Przykłady przeprowadzonych projektów:

 • Program funkcjonalo-użytkowy oraz przedmiar i szacunkowe zestawienie kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania cz. I: „Termomodernizacja budynku SP1 w Strzelcach Krajeńskich, przy ul. Popiełuszki 31 dla budynków hali sportowej, łącznika oraz części szkolnej przy ul. PCK; II: „Remont dachu budynku SP1  w Strzelcach Krajeńskich  przy ul. Popiełuszki 31 obejmujący jego termomodernizację” –Urząd Gminy Strzelce Krajeńskie
 • Program funkcjonalo-użytkowy oraz przedmiar i szacunkowe zestawienie kosztów prac projektowych i robót budowlanych dla zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Wieniawskiego 6, 7 i 8 w Koninie w zakresie montażu pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz systemu sterowania C.O” – Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZATORZE” w Koninie
 • Program funkcjonalo-użytkowy dla zadania: „Wykorzystanie potencjału energii odnawialnej na rzecz Społeczności zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wielkopolskim”
 • Projekt budowalny – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW, dz. nr 195/97, obręb 1 Świebodzina, gmina Świebodzin, powiat świebodziński – SecoWarwick
 • Raport pt. „Opracowanie prototypowego systemu –zespołu urządzeń IoT wraz z API i aplikacją do analizy danych z wykorzystaniem mechanizmów Computer Learning dla branży pszczelarskiej” – GaMP
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla elektrowni fotowoltaicznej Łęgowo – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pro-Biznes” Izabela Lisowska
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla elektrowni fotowoltaicznej Jaśki – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pro-Biznes” Izabela Lisowska
 • Energetyka Sp. z o. o. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla elektrowni PV 1,5 MW w obrębie Huta, Głogów
 • Energetyka Sp. z o. o. – projekt budowalny elektrowni PV 1,5 MW w obrębie Huta, Głogów
 • Projekt budowany dla instalacji PV na terenie SUW Zawada – ZWiK Zielona Góra
 • Projekt budowlany oraz wniosek o pozwolenie na budowę instalacji PV Sprick Rowery
 • Energetyka Sp. z o. o. 1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  – elektrownia PV Smokowice
 • Dokumentacja zamienna instalacji PV 500 kW – ZWIK Zielona Góra.
Toggle
Forma współpracy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: 5 lata
Rola i zadania:

 • Wykonywanie zdjęć termowizyjnych
 • Analiza termowizyjna
 • Wykonywanie lotów dronami
 • Wykonywanie audytów
 • Wykonywanie certyfikatów energetycznych
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych
 • Wykonywanie Planów Gospodarki niskoemisyjnej
 • Prowadzenie badań z zakresu kaloryczności

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie roli i zadań przypisanych/ (5 lat)

 • Sporządzanie dokumentów o charakterze audytowym i projektowym
 • Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w obszarach energetyki i ochrony środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów
 • Raportowanie realizowanych projektów
 • Prowadzenie szkoleń

Przykłady przeprowadzonych projektów:

 • Operat wodnoprawny dla farmy fotowoltaicznej w Szprotawie
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Cybinki
 • Raport termowizyjny dla Oleśnicy
 • Certyfikaty Energetyczne dla ZGKiM
 • Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Komina Sp. z o. o. Sp. k. poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie wykorzystania spieków kwarcowych do produkcji innowacyjnych systemów elewacji wentylowanej.
Katarzyna Kozłowska, Specjalista Koordynator ds. Administracji
Forma współpracy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: od 01.07.2018
Rola i zadania:

 1. Monitorowanie umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło: przygotowanie dokumentów i rachunków.
 2. Przygotowanie wynagrodzeń do naliczenia przez biuro rachunkowe.
 3. Organizowanie szkoleń BHP
 4. Przygotowanie list: obecności, grafików.
 5. Prowadzenie ewidencji urlopów.
 6. Wystawianie i rozliczanie delegacji służbowych.
 7. Ewidencja czasu pracy pracowników.
 8. Wystawianie faktur w programie EWA.
 9. Kontrola opłacenia wystawianych faktur.
 10. Przyjmowanie faktur zakupowych: kontrola i rozliczanie.
 11. Wprowadzanie do banku przelewów i pilnowanie terminów opłacenia (FV, podatki, ZUS).
 12. Prowadzenie kasy gotówkowej.
 13. Współpraca z biurem rachunkowym.
 14. Wprowadzanie danych o udzielonej pomocy de minimis.
 15. Wystawianie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
 16. Katalogowanie dokumentacji firmy.
 17. Zakup materiałów biurowych i monitoring ich wykorzystania.
 18. Zakup materiałów spożywczych na potrzeby konferencji, spotkań, itp.
 19. Archiwizacja dokumentów.
 20. Prowadzenie rejestrów:
 1. Faktur,
 2. Wniosków de minimis
 3. Przygotowanie i współpraca przy sporządzaniu sprawozdań.
 4. Aktualizacja wpisów w rejestrach, w których wpisana jest Spółka.
 5. Prowadzenie auta służbowego w związku z prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych na obejmowanym stanowisku (okazyjny przewóz osób).
Justyna Piwowar, Koordynator ds. Administracji i Zarządzania Jakością + Pełnomocnik ds. ISO
Forma współpracy: umowa o pracę od 1.10.2020
Rola i zadania:

 • Zarządzanie obiegiem dokumentacji i jej archiwizacja we współpracy z działem administracji.
 • Nadzór nad dokumentami firmy (w tym dokumentacją SZJ) oraz opracowywanie treści pism.
 • Planowanie i organizowanie audytów wewnętrznych.

Opis doświadczenia zawodowego w zakresie roli i zadań przypisanych/ (5 lat) Od 1.10.2020 czynne reprezentowanie CEO w sprawach związanych z Systemem Zarządzania Jakością (wdrażanie i utrzymanie wymagań normy ISO 9001:2015)

 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów dokumentacji systemowej.
 • Uzyskanie certyfikatu: „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015”.
Małgorzata Bielawska, Koordynator ds. Szkoleń Unijnych
Forma współpracy: umowa zlecenia
Okres zatrudnienia na danym stanowisku w CEO: od 2017
Rola i zadania: koordynacja realizacji szkoleń i obozów zawodowych w ramach realizowanych projektów  modernizacja kształcenia zawodowego
Opis doświadczenia zawodowego w zakresie roli i zadań przypisanych/ (5 lat): Koordynacja na Uniwersytecie Zielonogórskim w latach 2016 – 2023, 11 projektów modernizacja kształcenia zawodowego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego; Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT

Przykłady przeprowadzonych projektów:

 • Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim.
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym.
 • Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Henrykowie.

Źródła energii

 • Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Polikrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne.
 • Cienkowarstwowe ogniwa fotowoltaiczne.

Wymienione ogniwa zainstalowane są na konstrukcji nadążnej o poziomej i pionowej osi obrotu. Jej zadaniem jest podążanie za słońcem, zgodnie z zegarem astronomicznym dla danego położenia geograficznego.

 • Elastyczne panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu laboratorium.
 • Mikroturbina trigeneracyjna (produkująca jednocześnie energię elektryczną, ciepło chłód).
 • Generator wiatrowy o pionowej osi obrotu.
 • Generator wiatrowy o poziomej osi obrotu i ustawiający się do kierunku wiatru.
 • Ogniwo paliwowe, wytwarzające energię elektryczną z wodoru.

W skład układu wchodzą ponadto elektrolizer, służący do wytwarzania wodoru z wody destylowanej; destylator, do oczyszczania wody oraz butle wodorowe,stanowiące magazyn do gromadzenia wodoru.

POWRÓT